കൊതുക് ജില്ല 😌വിട്ട് പോകും നിങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെ 😌നിഴല്‍ കണ്ടാല്‍