6 മണിക്കൂര്‍ 😌കൊണ്ട് നരച്ച മുടി കറുപ്പായി 😌വൈറലായ ക്രീം