ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ്‌😱 കുടിച്ചപ്പോള്‍ കുറഞ്ഞത്‌ 😱30 കിലോ