ഈ ചെടി 😱നിങ്ങളുടെ വീട്ടില്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍😱 സൂക്ഷിക്കണം