ഇത് കുടിച്ചപ്പോള്‍ 😱വയര്‍ ബലൂണിലെ കാറ്റ് പോയ😱പോലെ പോയി