ഈരും പേനും ഒരു 😱രാത്രികൊണ്ട്‌ പോകും പിന്നെ 😱ജീവിതത്തില്‍ ഉണ്ടാവില്ല