പേസ്റ്റ് 😱ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ എങ്കില്‍ ഇത് 😱അറിയാതെ പോകരുത്