നെരച്ച മുടി😍 എന്നന്നേക്കുമായി കറുത്ത്😍 സില്‍ക്കിയായി