ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച😁പോലെ മുടി വളരും ഇത് 😁തലയില്‍ തേച്ചാല്‍