മുഖത്തെ കാക്കപ്പുള്ളിയും😁 മുഖക്കുരുവും രണ്ട് രാത്രി😁കൊണ്ട്‌ മഞ്ഞുപോകും