ഇത് കഴിച്ചാല്‍😁 ചാടിയ വയറ് ജിമ്മില്‍ പോകുന്ന😁 യുവാവിനെ പോലെയാകും