1 സ്പൂൺ കഴിക്കൂ 😇5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കാൽമുട്ട് 😇വേദന നടുവേദന മാറും