ഇത് ഒരിക്കല്‍ 😇ചെയ്‌താല്‍ വീട്ടിലോ പരിസരത്തോ😇 പാമ്പ് വരില്ല