ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി😀മതി പല്ല് എല്‍ ഇ ഡി ലൈറ്റ് 😀പോലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങും