എല്ല് തേയ്മാനം😀 വരില്ല ഇടുപ്പ് മുട്ട്😀 വേദന വരില്ല