മുടി വളര്‍ന്നു 😀കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എത്ര 😀വെട്ടിയിട്ടും കുറയുന്നില്ല