ഇത് കുടിച്ചാല്‍ 😀ഹാര്‍ട്ട് ബ്ലോക്കും ഹാര്‍ട്ട്‌😀 അറ്റാക്കും വരില്ല