ഇത് അല്‍പം 😀ഇട്ടാല്‍ കറിവേപ്പില കാട്😀 പിടിച്ചപോലെ വളരും