സെല്ലോ ടേപ്പ്😀 മതി അരിമ്പാറ 5 മിനുട്ടു😀കൊണ്ട് തുടച്ചുകളയാം