തേള് കടിച്ചാല്‍ 😀ഉടനെ ചെയ്യേണ്ടത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ 😀ഒറ്റമൂലി