കറ്റാർവാഴ😲 സോപ്പ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം വെറും😲 അഞ്ച് മിനുറ്റിൽ