ഇത് തേച്ചാല്‍ 😲ഭ്രാന്തുപിടിച്ചപോലെ മുടി വളരും താരനും😲 പോയി മുടി സില്‍ക്കിയാകും