ആയുർവേദ 😲തുളസി സോപ്പ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം 😲വെറും 3 മിനുട്ടിൽ