കറപിടിച്ച് 😲മഞ്ഞ കളറായ പല്ല് 😲വെളുക്കാന്‍ ഒരു മിനുട്ട്