വെളുത്തുള്ളി 😋കൊണ്ട് മൂലക്കുരു 😋മാറ്റാം ഇനി വരില്ല