3 ദിവസം കൊണ്ട് 19😋 കിലോ കുറഞ്ഞു ചാടിയ 😋വയര്‍ കാണാതെ പോയി