2 ദിവസം കൊണ്ട് കട്ട 😋താടിയും മീശയും വരും ഇനിയെന്നും 😋വെട്ടേണ്ടിവരും