ചാടി തൂങ്ങിയ😲 വയറ് ബലൂണ്‍ പോലെ ചുങ്ങി😲പോകും ഇതുമാത്രം മതി