രണ്ട് മിനുട്ടു😲കൊണ്ട് എത്ര നരച്ച 😲മുടിയും കറുപ്പാകും