പല്ലു😱വേദനയ്ക്ക് ഒരു ഇല😱മതി ഒരു മിനുട്ടുകൊണ്ട് മാറും