ഇത് ഒരു 😱തുള്ളി വയറ്റില്‍ ചെന്നാല്‍ ചാടിയ 😱വയറ് ഒട്ടിപ്പോകും