ഇത് ഒരു 😱ഗ്ലാസ്‌ കുടിച്ചാല്‍ പ്രമേഹം 😱ജീവിതത്തില്‍ വരില്ല