ഒരു മുട്ട 😍മതി ഷുഗര്‍ 300 ല്‍ നിന്നും 130 😍ല്‍ എത്തും 100% ഉറപ്പ്