10 ദിവസം കൊണ്ട് 😍അമിത വണ്ണം ഉരുകി പോകും😍 ഈ ഇലയിട്ട വെള്ളം മതി