വെറുംവയറ്റിൽ ഒരു സ്പൂൺ പെരും ജീരകത്തെ വെള്ളത്തിൽ കലക്കികുടിച്ചാൽ ഇത്രയും ഫലമോ