5മിനിറ്റിൽ അഴുക്ക്അ ടിഞ്ഞ മഞ്ഞപ്പല്ലുകളെ വെള്ളയാക്കി പാ ല്പോലെ മിന്നിത്തിളക്കും