സ്വർണത്തേക്കാൾ വില പിടിച്ചത് എവിടെകണ്ണിൽ കണ്ടാലും ഉടനെവേഗം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ