കൈകാല് മരവിപ്പ് കോച്ചിപ്പിടിത്തം ഒരുമിനിറ്റ് പരിഹാരം വീട്ടുവൈദ്യം