ഈമഹത്വം അറിഞ്ഞാൽ ഇനിനിങ്ങൾ ഇത്ആഴ്ച്ചയിൽ എല്ലാദിവസവും കഴിക്കും