കഴിവ്കുറവ് ബലക്ഷയംമുട്ട് വേദന മുതുക്വേദന 100വയസ്സിലും 25 വയസ്സ് പവർ