ഒരുസ്പൂൺ മതികഷണ്ടിതലയിൽ പോലുംമുടി അധികംവളരും വെട്ടിവെട്ടി കൈ കഴക്കും