ഒരുസ്പൂൺ കഴിച്ചാൽ മതി60 വയസ്സിലും 20വയസ്സ് പോലെ ചുറു ചുറുക്കോടെ ഇരിക്കും