വെറും1 ഇല മതിനിമിഷത്തിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല്ല്വേദന പുഴുപ്പല്ല് ഇല്ലാതാകും