ഉലുവക്കൊപ്പം ഈപൂവ് കലർത്തി 7ദിവസംമാത്രം തടവിയാൽഅവിശ്വസനീയം അളവിൽകാടുപോലെ വളർത്തും