എല്ല്തേയ്മാനം കാൽസിയം കുറവ് മുതുക്ഇടുപ്പ് തോള്മുട്ട് വേദന ക്ഷീണം എല്ലാം സ്ഥിരപരിഹാരം