10ദിവസം തുടർന്ന് ഇതുഫോള്ളോ ചെയ്തുഅതിശയം എന്ന്പറയട്ടെ വയറൊട്ടി സ്ലിംആയി