ഈഒരു എണ്ണ മതിമുടി കാടു പോലെ വളരും ചർമ്മംപാട് കുരുക്കൾഇല്ലാതെ തങ്കം പോലെ മിന്നും