11വർഷമായി കുറക്കാൻപറ്റാത്ത വയറ്വണ്ണം വെറും 3മാസത്തിൽ കുറച്ചതുഇതാണ്