ആഴ്ചയിൽ 1തവണ തേച്ചാൽ ഫേഷ്യൽചെയ്യാതെ നിങ്ങളുടെമുഖം വെളുത്തു പാടുകൾ ഇല്ലാതെതിളങ്ങും