കാലത്തുനിങ്ങളുടെ വയറുമുഴുവൻ ശുദ്ധമാകും മലബന്ധംഗ്യാസ് നിറഞ്ഞ വയറു നിരന്തരപരിഹാരം